برگزاری پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی
برگزاری پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان